Cosplay Idol

Otaku House Cosplay Idol

    The Otaku House Cosplay Idol 2012 has launched!

    Archived - Submissions for Otaku House Cosplay Idol 2011 Otaku House North America Cosplay Idol Otaku House North America Cosplay Idol

Otaku House Europe Cosplay Idol Otaku House Europe Cosplay Idol

Otaku House South America Cosplay Idol Otaku House South America Cosplay Idol

Otaku House Asian Cosplay Idol Otaku House Asia Cosplay Idol